Home > Over de faculteit > Onderwijsorganisatie

Onderwijsorganisatie

Graduate Schools

De faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) heeft een breed opleidingsaanbod met onder meer aardwetenschappen, biologie, gezondheid, milieu en neurowetenschappen. Het onderwijs is ondergebracht in graduate schools:

  • Undergraduate School for Earth, Ecology & Environmental Sciences
  • Undergraduate School for Health & Life Sciences 
  • Graduate School Earth, Ecological & Environmental Sciences 
  • Graduate School Health & Life Sciences

Onderwijsdirecteur

Pamela de Boer is momenteel waarnemend onderwijsdirecteur FALW. De onderwijsdirecteur adviseert over het te voeren onderwijsbeleid, zoals de onderwijsorganisatie en de benodigde onderwijsvoorzieningen. Ook houdt de onderwijsdirecteur toezicht op de  uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen en de evaluatie hiervan.

Onderwijsbureau

Het onderwijsbureau verzorgt de coördinatie en organisatie van het onderwijs binnen de faculteit. Hieronder valt bijvoorbeeld studentenadministratie, tentamen- en examenregistratie, roostering, studiebegeleiding en kwaliteitsbewaking. Cees van Gent is op dit moment waarnemend hoofd van het onderwijsbureau. Contact: onderwijsbureau.beta@vu.nl.

Opleidingscommissies

Conform de wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bestaat voor elke opleiding een opleidingscommissie. Hierin zit een gelijk aantal staf- en studentleden.

De opleidingscommissie heeft tot taak:

  • adviseren over het onderwijs, waaronder de Onderwijs- en Examenregeling;
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en Examenregeling;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over alle aangelegenheden betreffende onderwijs in de desbetreffende opleiding.

Examencommissie

Voor elke opleiding of groep van opleidingen stelt het faculteitsbestuur een examencommissie in. Deze is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens. De examencommissie wijst examinatoren aan en kan hen, binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, richtlijnen geven met betrekking tot de beoordeling van tentamens. Daarnaast bepaald de examencommissie of een student voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het diploma en kan zij vrijstellingen verlenen voor tentamens.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl