Home > Studenten > Studiegids > 2011-2012 > Bachelor > Biomedische wetenschappen
 
 • Vakcode: AB_471024
 • Credits: 6.0
 • Voertaal: Nederlands
 • Faculteit: Fac. der Aard- en Levenswetenschappen
 • Coördinator: dr. M.P. Bergman
 • Docenten: dr. R.J.M. van Spanning
  dr. M.P. Bergman
  dr. M.R. van Dijk
  dr. J.P. van Ulsen
  prof. dr. W. Bitter
  T.A.M. Hekker
 • Lesmethode(n): Hoorcollege, Werkgroep, Werkcollege, Computerpracticum, Practicum

Doel vak

Het doel van deze cursus is de student inzicht te verschaffen in de
pathogenese van microbiële, parasitaire en virale infecties. De student
wordt vertrouwd gemaakt met de strategieën die bacteriën, virussen en
parasieten gebruiken om de gastheer te koloniseren en te infecteren.
Thema's die aan de orde komen zijn toxines, aanhechting, invasie,
intracellulaire overleving, interacties met het immuun systeem,
secretie van virulentiefactoren, ijzeropname en regulatie van
virulentiefactoren. Bij het onderwijs wordt ook aandacht besteed aan
vaccins en antibiotica, zoals de ontwikkeling, werking en toepassing
van deze therapeutica. Tot slot moet de student een aantal
microbiologische methoden kunnen toepassen om zo pathogene
eigenschappen van micro-organismen te kunnen bestuderen.
Eindtermen
Aan het eind van de cursus kan de student:
- aangeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de strategieën
die bacteriën, virussen en parasieten gebruiken om de gastheer te
koloniseren en te infecteren.
- aangeven hoe op moleculair niveau vaccins en antibiotica werken.
- aangeven hoe vaccins en antibiotica worden ontwikkeld.
- het belang aangeven van een grondige kennis over de
virulentiefactoren van bacteriën, virussen en parasieten ter voorkoming
en bestrijding van infecties.
Niveau 2: verdieping

Inhoud vak

De cursus bestaat uit 5 onderdelen: microbiologie, parasitologie,
virologie, vaccinologie en antibiotica. Al deze onderdelen zijn nodig
om een goed begrip te kunnen krijgen van infectieziekten en hoe deze te
voorkomen of te bestrijden zijn. Aan de samenhang van bovengenoemde
onderdelen zal dan ook de nodige aandacht besteed worden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (20 uur); practicum verplicht (40 uur); zelfstudie (50
uur).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (essayvragen). Toelating tot tentamen alleen
indien het practicum met goed gevolg is afgelegd.

Literatuur

• Het boek Medical Microbiology, 4th-ed., 2007.RV Goering, HM
Dockrell, M Zuckerman, D Wakelin, IM Roitt, C. Mims, PL. Chiodini.
Uitgever Elsevier Science. Prijs ongeveer 58 euro.
• Practicumhandleiding, prijs ongeveer 10 euro.
• Powerpoint files van collegestof, gratis beschikbaar via
Blackboard.

Aanbevolen voorkennis

Studenten Biomedische wetenschappen (BMW) moeten de eerstejaars
cursussen Microbiologie en Immunologie met een voldoende hebben
afgesloten. Studenten Gezondheid en Leven moeten de eerstejaars cursus
Bedreiging & Bescherming I (microbiologie en immunologie) succesvol
afgerond hebben.

Doelgroep

Keuzecursus voor tweedejaars BSc Biomedische Wetenschappen en Gezondheid
en Leven met een biomedisch profiel.
De cursus wordt aanbevolen voor studenten die het masterprogramma
"Infectious Diseases" in de 2-jarige MSc BMW of het programma
Infectieziekte en Volksgezondheid in de 1-jarige MSc Health Sciences
willen gaan volgen.

Overige informatie

In verband met het beperkte aantal practicum geld er een maximum van 60
studenten. BSc studenten Biomedische Wetenschappen en Gezondheid & Leven
krijgen voorrang. Dit kan betekenen dat aangemelde studenten uit andere
opleidingen worden afgewezen. Toelating tot de cursus geschiedt op basis
van volgorde van inschrijven via TIS. Een laboratoriumjas is verplicht
en is meteen op de eerste practicumdag nodig. Als communicatiemiddel zal
zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van Blackboard.
Belangrijk: Het maximum aantal deelnemers geldt niet voor recidivisten,
zij kunnen toegang krijgen tot Blackboard wanneer zij een mail sturen
naar de cursuscoördinator (mathijs.bergman@falw.vu.nl). Studenten
Gezondheidswetenschappen dienen zich in te schrijven voor de cursus
Infectieziekten & gezondheid (cursuscode 470232) (voorheen
"Infectieziekten (471024), droge variant").

 
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl